Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News

latest

Δέσμευση-ψήφιση πίστωσης υποέργου Ηλεκτροδότηση Χώρου εγκατάστασης δεματοποίησης Δήμου Τήνου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ` Αριθµ. Απόφασης 15 Απόσπασµα από το πρακτικό της 4/4-02-2...

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ`

Αριθµ. Απόφασης 15


Απόσπασµα από το πρακτικό της 4/4-02-2014 συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής

Στην Τήνο σήµερα την τετάρτη (4η) του µηνός Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11.00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, έπειτα
από την από 31-01-2014 πρόσκληση του προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό της στους δηµοτικούς συµβούλους που είναι µέλη της, σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 5
και 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», και αφορούσε στη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6ο
 : ∆έσµευση-ψήφιση πίστωσης υποέργου « Ηλεκτροδότηση Χώρου εγκατάστασης
δεµατοποίησης ∆ήµου Τήνου.

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο ∆ήµαρχος Τήνου και πρόεδρος της Οικονοµικής
Επιτροπής διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της ήταν:

 Παρόντες Απόντες
1. Κροντηράς Παναγιώτης Πρόεδρος
2.Ορφανός Σίµος Αντιπρόεδρος
3. Ξενόπουλος Αντώνιος Μέλος
4. ∆ελασούδας Νικηφόρος >>
5. Αµοιραλής Φραγκίσκος >>
6. Ορφανός Αντώνιος >>
7. Απέργης Ιάκωβος >>

 Παραβρέθηκε ο Βασίλειος Φόρτωµας, µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου Τήνου, για την τήρηση
των πρακτικών.
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) µελών ήταν παρόντα τα πέντε
µέλη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα της
ηµερησίας διατάξεως :
Ο ∆ήµος µας υλοποιεί την πράξη « Αποκατάσταση ΧΑ∆Α και εξοπλισµός διαχείρισης ΑΣΑ ∆ήµου
Τήνου». Υποέργο αυτής της πράξης αποτελεί η «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού
δεµατοποίησης ∆ήµου Τήνου», ο προϋπολογισµός της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 720.000,40 €
και συγχρηµατοδοτείται από πόρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ταµείο Συνοχής και συγκεκριµένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη». Το φυσικό αντικείµενο του άνω υποέργου αφορά στην
προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωµένων υποδοµών για την διαχείριση των
ανακυκλώσιµων απορριµµάτων και τη δεµατοποίηση απορριµµάτων της Τήνου.
Υποέργο επίσης της άνω πράξης είναι και η «Ηλεκτροδότηση Χώρου εγκατάστασης
δεµατοποίησης ∆ήµου Τήνου» που είναι ενταγµένη στο Ε.Π. «Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη
2007-2013», σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 1319/2-4-2013 τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της
πράξης και χρηµατοδοτείται µέσω της Σ.Α.Ε.Π. 067/8µε κ.α. 2012ΕΠ06780005.
Η ∆Ε∆∆ΗΕ µε το Αρ./ΗΜ:50015/13-1-2014 έγγραφό της µας γνωστοποιεί ότι, για να
προχωρήσει στην κατασκευή του έργου σύνδεσης µιας νέας παροχής ισχύος 135 KVA (Νο 6), µε αρ.
ΑΔΑ: ΒΙΡ2ΩΗ6-9ΩΨπαροχής 50464076, µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης, της εγκατάστασης δεµατοποίησης
απαιτείται να καταβάλει ο ∆ήµος το ποσό συµµετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης που ανέρχεται
σε 34.925,66 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε το αρ. πρωτ. 125/14-1-
2014 έγγραφό της µας ανακοινώνει ότι το αιτούµενο ποσό των 34.925,66 €, είναι επιλέξιµο από το
Πρόγραµµα. Μέρος του ποσού έχει κατατεθεί στην Τράπεζα Ελλάδος µε υπόλογο το ∆ήµο Τήνου και
το υπόλοιπο θα είναι διαθέσιµο στο αµέσως προσεχές διάστηµα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους
2014 έχει προβλεφθεί πίστωση 35.000,00 € στον Κ.Α. 20 7341.0005 µε τίτλο «ΕΣΠΑ
Ηλεκτροδότηση χώρου εγκατάστασης δεµατοποίησης ∆ήµου Τήνου» που αφορά την συµµετοχή του
∆ήµου προς την ∆Ε∆∆ΗΕ για την ηλεκτροδότηση της Εγκατάστασης δεµατοποίησης.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την δέσµευση και ψήφιση της ανωτέρω
πίστωσης για την εκτέλεση του έργου.
Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
 Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε την άποψη του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της το
ανωτέρω έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τις
διατάξεις της παρ. 1ιε΄του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 :

 Αποφασίζει Οµόφωνα

Ψηφίζει τη δέσµευση και ανάληψη του ποσού των 34.925,66 € σε βάρος του Κ.Α. 20
7341.0005 µε τίτλο «ΕΣΠΑ Ηλεκτροδότηση χώρου εγκατάστασης δεµατοποίησης ∆ήµου Τήνου»,
που αφορά στην συµµετοχή του ∆ήµου προς την ∆Ε∆∆ΗΕ, για την εκτέλεση του έργου σύνδεσης
µιας νέας παροχής ισχύος 135 KVA (Νο 6) µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης, της εγκατάστασης
δεµατοποίησης του ∆ήµου, στο Κοσίνη Αγάπης.
Η άνω πράξη είναι ενταγµένη στο Ε.Π. «Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»
χρηµατοδοτείται µέσω της Σ.Α.Ε.Π. 067/8µε κ.α. 2012ΕΠ06780005 και αποτελεί υποέργο του της
δράσης «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού δεµατοποίησης ∆ήµου Τήνου».

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 14 /2014
 Για την ακρίβεια των ανωτέρω υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ Αµοιραλής Φραγκίσκος, Ορφανός Αντώνιος
 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ ∆ελασούδας Νικηφόρος, Ξενόπουλος Αντώνιος
 Ορφανός Σίµος, Απέργης Ιάκωβος
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής ΕπιτροπήςΠαναγιώτης Κροντηράς
 ∆ήµαρχος Τήνου
ΑΔΑ: ΒΙΡ2ΩΗ6-9ΩΨ