Για το θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντώνιος Ορφανός είπε τα εξής: «Θέτω υπόψη σας την από 02-04-2013 αίτηση της κ. Αικατερίνης Ζιάκα για την παραχώρηση και ενοικίαση της ταράτσας του κτιρίου του Κ.Α.Π.Η Δήμου Τήνου. Συγκεκριμέναη κ. Ζιάκα αιτείται την παραχώρηση και ενοικίαση της ταράτσας του κτιρίου του Κ.Α.Π.Η με σκοπό την λειτουργία υπαίθριου καθιστικού χώρου ως επέκταση της υπάρχουσας βεράντας του καταστήματος Καφέ-Μπαρ Αργοναύτης. Πρώτααπό όλα θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Κ.Α.Π.Η δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του Δημοτικού Νομικού Προσώπου αλλά του
Δήμου Τήνου και έχει παραχωρηθεί για χρήση στο ΚΑΠΗ. Επίσης για την οποιαδήποτε εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων απαιτείται να γίνει δημοπρασία.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου του.
2. Την από 02-04-2013 αίτηση της κ. Αικατερίνης Ζιάκα
3. To άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 (ΚΚ).
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν αΗ αίτηση της κ. Αικατερίνης Ζιάκα δεν γίνεται δεκτή σύμφωνα με τους παραπάνωλόγους.

Tiniaki.gr