Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News

latest

ΕΠΕΚΤΑΣΗ στο 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ : Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου με υπόγειο

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4408/21-03-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ στο 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ :Προσθήκη νέου διώροφου σχολι...
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4408/21-03-2014
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ στο 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ :Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου
με υπόγειο»

Στην Τήνο σήμερα στις 21 του μηνός Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και στο επί
της οδού Ευαγγελιστρίας αριθ. 72 Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τήνου, μεταξύ αφενός του
Παναγιώτη Κροντηρά, Δημάρχου Τήνου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 α. του άρθρου 30 παράγρ. 5 έως και 10 και του άρθρου 39 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.),
 β. του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων έργων»,
 γ. του Ν. 1418/84, άρθρο 4,μ παρ. 2γ «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων» και τα
εκτελεστικά του διατάγματα, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα,
 δ. του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν κ.λ.π.»,
 ε. του Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις» και
των κανονιστικών πράξεων,
 στ. του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α.’ /08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
 ζ. του Ν.3481/06 «Τροποποιήσεις νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, μελετών»,
 η. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
και αφετέρου του Γεωργίου Ανδριανόπουλου, νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρίας «Ομόρρυθμη
Τεχνική Εταιρία Γ. Ανδριανόπουλος – Κ. Δουρόπουλος” με διακριτικό τίτλο “Α & Δ Κατασκευές
Ο.Ε.” , που εδρεύει στην Αθήνα , οδός 3ης Σεπτεμβρίου 19 , ΤΚ. 10432, με ΑΦΜ 999266484 της ΔΟΥ
Δ' ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η') , συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την ιδιότητα του ως Δήμαρχος Τήνου και έχοντας
υπόψη:
α) Την με αριθμ. 249/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΒΙΨ4ΩΗ6-
ΔΟΜ))σχετικά με την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014.
β) Την με αριθμ. 267/17-12-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΒΙΨ4ΩΗ6-6ΦΛ) ,
σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου, οικονομικού έτους
2014
γ) Την με αριθμ. 4030/2012/17-1-2013 απόφαση ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ:ΒΕΙΠ7ΛΞ-Θ3Σ)
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου” με κωδικό MIS 398161 .
δ) Την με αριθμ. 196/5-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΒΛΛΘΩΗ6-ΡΕΚ)
για την έγκριση των τευχών Δημοπράτησης της μελέτης για την εκτέλεση του έργου.
ε) Την με αριθμ. 140/11-10-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗ6-ΗΤΖ)
για την έγκριση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου και την την δέσμευσης πίστωσης
σε βάρος ΚΑΕ 15.7311.0002 για την εκτέλεση του έργου.

ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩΗ6-7ΣΜστ) Την με αριθμ. 158/13-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΗ6-
ΟΙΞ) για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
ζ) Την με αριθμ. 209/27-12-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΙ65ΩΗ6-Η7Η)
σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής του Διαγωνισμού
Αναθέτει στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, εταιρία εταιρίας «Ομόρρυθμη Τεχνική Εταιρία Γ.
Ανδριανόπουλος – Κ. Δουρόπουλος” με διακριτικό τίτλο “Α & Δ Κατασκευές Ο.Ε.”, που στη
συνέχεια καλείται "ανάδοχος" την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ στο 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΗΝΟΥ :Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου με υπόγειο». Ο ανάδοχος συμφωνεί, δέχεται
ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου αυτού σύμφωνα με:


1. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία , βάσει των οποίων θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, τα οποία
είναι τα παρακάτω αναφερόμενα και κατά τη σειρά ισχύος τους σε περίπτωση ασυμφωνίας των
περιεχομένων σ' αυτά όρων:
 α) Το παρόν συμφωνητικό
 β) Η Διακήρυξη
γ)Η Οικονομική Προσφορά
δ)Το τιμολόγιο μελέτης
ε)Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
στ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους, ΤΣΥ
ζ) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π)
η)Ο Προϋπολογισμός της μελέτης
θ) Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο απο την υπηρεσία και οι
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί
τροποποίησης των μελετών του έργου.
ι)Το χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία.
2. Την προσφορά της πιο πάνω αναδόχου, που αναδείχθηκε μειοδότης, την οποία επιβεβαιώνει με την
υπογραφή αυτής της σύμβασης ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, δηλαδή με μέση έκπτωση
σαράντα δυο και εννέα τις εκατό 42,09%. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των: εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων σαράντα ενός ΕΥΡΩ
και ενενήντα δύο λεπτών (915.041,92€)
 από τα οποία (559.713,16€) για δαπάνη εργασιών
(100.748,37€)για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος 18%
(99.069,23€) για απρόβλεπτες δαπάνες 15%
 (23.507,48 €) για αναθεώρηση
(5.791,00 €) για αναθεώρηση και
( 126.212,68€) Φ.Π.Α. 16%
που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την από 12.11.2013 υποβληθείσα στον διαγωνισμό
προσφορά του παραπάνω αναδόχου.
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης
νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους
αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα
του έργου,
• να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,
ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩΗ6-7ΣΜ• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά
τεύχη,
• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν
είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου,
απολογιστικές εργασίες, κλπ).
Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση
των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της
αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:
• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας
εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα
• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε
άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις
ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την
αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.
3. Τις σχετικές έγγραφες εντολές, υποδείξεις και οδηγίες των αρμόδιων οργάνων του Δήμου Τήνου και με
συνολική προθεσμία περαίωσης ολοκλήρου του έργου σε Δώδεκα (12) Μήνες από την υπογραφή
της παρούσας σύμβασης και με τις τμηματικές προθεσμίες και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που
ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα άρθρα 48 και 49 για παραβίαση προθεσμιών
έργων του Ν. 3669/2008.
'Όλες οι προθεσμίες (τμηματικές και συνολική) αρχίζουν από σήμερα που υπογράφεται η σύμβαση
αυτή.
Τα στοιχεία της δημοπρασίας (τεύχη της μελέτης και προσφοράς, δηλώσεις κλπ.) αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και ενιαίο με αυτήν κείμενο. 'Όλα αυτά υπογράφονται
ανάλογα από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν συμβατικά στοιχεία για την ανάθεση και εκτέλεση
του έργου αυτού, οι περιεχόμενοι δε σε αυτά όροι αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
των παραπάνω στοιχείων (τευχών και όρων) μεταξύ τους, για την ερμηνεία, την εφαρμογή και την
τήρηση του περιεχομένου τους ισχύει η σειρά προτεραιότητας της παραγράφου (1).
Συνομολογείται ότι η ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει και να παραδώσει το
παραπάνω έργο σύμφωνα με τους πιο πάνω όρους και μέσα στον συμφωνημένο χρόνο έτοιμο για
χρήση συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών λειτουργίας χωρίς ελλείψεις, κακοτεχνίες ή πραγματικά
ελαττώματα κρυφά ή φανερά, για την αποκατάσταση των οποίων, αν υπάρχουν, φέρει ακέραια την
ευθύνη και την σχετική δαπάνη.
Για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων
που διέπουν την παρούσα σύμβαση και για την κάλυψη οιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού
Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που προκύπτει από το έργο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ στο 1ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ :Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου με υπόγειο” η
ανάδοχος εταιρία «Γ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ- Κ. ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟ Ο.Ε », κατέθεσε την εγγυητική επιστολή
με αριθμ. 1629121/11-03-2014 (Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ποσού εξήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ
(66.100,00 €) και την πρόσθετη εγγυητική επιστολή με αριθμ. 1629122 (Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
συνολικού ποσού εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (172.955,00 €),
σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης και της ΕΣΥ. Το με αριθμ. Η εγκυρότητα των ανωτέρω
εγγυητικών επιστολών πιστοποιήθηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 20843/17-03-2014 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α. -
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Αθηνών.
ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩΗ6-7ΣΜΟ Ανάδοχος, μέσω υπέυθυνης δήλωσης ορίζει αντίκλητο της εταιρείας τον Μάρκο Ζάρπα του
Νικολάου με ΑΔΤ ΑΖ944313 κάτοικο Τήνου στον οικισμό Αγία Βαρβάρα, τηλ. 6932 520759, ο οποίος
απεδέχθη τον ορισμό με υπεύθυνη δήλωση .
Η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ερμηνεύεται, διέπεται και συμπληρώνεται από την
Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα από τον Ν.3669/2008 (Κ.Ε.Δ.), όπως σήμερα ισχύουν, το
ΠΔ.38α/1987 “όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που
εκτελούνται από την Γ.Γ.Α. και τα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται ή ελέγχονται από αυτήν” (ΦΕΚ 11Α/1987)
και από τους όρους της Διακήρυξης καθώς και των λοιπών συμβατικών τευχών και στοιχείων.
Κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, παραδόθηκαν στον ανάδοχο όλα τα συμβατικά
στοιχεία, τεύχη, σχέδια κλπ., που αναφέρονται πιο πάνω.
Προς πιστοποίηση των πιο πάνω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους σε οκτώ (8) όμοια πρωτότυπα,
από τα οποία τα πέντε (5) κατατέθηκαν στο Αρχείο του Δήμου Τήνου, ενώ τρία (3) έλαβε ο δεύτερος
από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Τήνου Για τον ανάδοχο
Παναγιώτης Κροντηράς Γεώργιος Ανδριανόπουλος
Δήμαρχος Τήνου

ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩΗ6-7ΣΜ


Πηγή : http://et.diavgeia.gov.gr/