Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News

latest

Πλήρωση θέσης Διευθυντή της Σχολής Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου

Πλήρωση κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ Διευθυντή  τ ου Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, ...

Πλήρωση κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ Διευθυντή του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, με επιλογή
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Με την ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥ / ΔΙΟΙΚ / ΤΔΠΕΦ / 36349/ 4717/4017/ 194/13-2-2014 απόφαση - προκήρυξη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσουμε χωρίς διαγωνισμό, με τη διαδικασία της επιλογής, την πλήρωση της κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ Διευθυντή του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού)
Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από την Ίμβρο και Τένεδο, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται η ιδιότητά τους, ως Ελλήνων το γένος και τη συνείδηση (Ν.Δ. 3832/58 άρθρα 1,2 και 3-ΦΕΚ128/Α), δηλαδή με ενέργειές τους και την εν γένει συμπεριφορά τους δεν εξέφρασαν αισθήματα που μαρτυρούν έλλειψη ελληνικής Εθνικής συνείδησης.
Αρμόδιο όργανο για τη βεβαίωση των ανωτέρω είναι η οικεία Ελληνική Πρεσβευτική και Προξενική αρχή (464/85 γνωμοδότηση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης)
3. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
4. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1993
5. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης, κατά την έννοια του άρθρου 7 του Ν.3528/07, όπως ισχύει.
6. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους το κώλυμα της ποινικής καταδίκης, της στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007.
7. Οι άνδρες, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Για την επιλογή στη θέση του Διευθυντή του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν δίπλωμα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Δίπλωμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, και αξιόλογη σταδιοδρομία (άρθρο 3 του Ν.3136/55 «Περί Ιδρύσεως Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου» (ΦΕΚ 35/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.Δ 3407/55 (ΦΕΚ 279/Α΄) και του άρθρου 14 του Ν.3813/58 (ΦΕΚ 23/Α΄)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν αίτηση ή να την ταχυδρομήσουν με συστημένη επιστολή με απόδειξη στη Δ/νση Διοικητικού - Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Εποπτευομένων Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20-22 Τ.Κ. 106 82).
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Η θέση θα πληρωθεί με τη διαδικασία επιλογής από Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο και δύο (2) Προϊσταμένους Διευθύνσεων, και η οποία Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που θα περιέχει ο ατομικός φάκελος των υποψηφίων, θα αξιολογήσουν και θα επιλέξουν τον καταλληλότερο εξ’ αυτών. Η ως άνω Τριμελής Επιτροπή, καθώς και ο Γραμματέας αυτής, θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικυρωμένα, ήτοι:
1) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως, πρέπει να προσκομιστεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Εάν οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται εκτός από τους τίτλους επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και τη βαθμολογική αντιστοιχία.
3) Με την αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει βιογραφικό σημείωμα του και επίσης μπορεί να συνυποβάλλει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που μπορεί να συμβάλει κατά την κρίση του στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής ή επιστημονικής προσωπικότητάς του. Η Επιτροπή Επιλογής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε στοιχείο θα διευκολύνει στην πραγματοποίηση του έργου της, καθώς και να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη.
Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πάνος Παναγιωτόπουλος
Περίληψη της Απόφασης – Προκήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, μία εβδομαδιαία των Κυκλάδων, στην Εφημερίδα «Δημοσιογραφικά» και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού www.yppo.gr (Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις), καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια»www.et.diavgeia.gov.gr.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Παναγιώτα Σπηλιοπούλου